lupa

Pravidla ankety Golfový areál roku 2014

Některé pojmy použité v těchto pravidlech ankety mají níže stanovený význam. Další definice mohou být obsaženy v textu těchto Pravidel ankety.
 

 • Anketou se rozumí „Golfový areál roku 2014“, výherní anketa pořádaná Organizátorem ve spolupráci s Partnery v souladu s popisem v těchto Pravidlech ankety.
   
 • Partnery se rozumí spolupracující společnosti uveřejněné na internetové adrese: http://www.golfova-hriste.cz/…al-partneri/
   
 • Cenami se rozumí výhry poskytnuté partnery ankety Golfový areál roku pro hlasující účastníky ankety. Hlavní cenou je dárkový poukaz na zájezd CK China Tours, další cenou je ušití obleku či kostýmu na míru. Třetí cenou je benzínová sekačka John Deere R4V3. Další ceny jsou: pivo od Pivovary Staropramen, desítky green fees, outdoor vybavení od 4Camping.cz a další ceny.
   
 • Dobou konání ankety se rozumí časové období od 00:00:00 SEČ dne 1. července 2014 do 23:59:59 SEČ dne 31. října 2014.
   
 • Termínem zahájení ankety se rozumí  00:00:00 SEČ dne 1. července 2014.
   
 • Termínem ukončení ankety se rozumí 23:59:59 SEČ dne 31. října 2014.
   
 • Pravidly ankety se rozumí tato pravidla včetně všech jejich dodatků, příloh a změn.
   
 • Anketní internetovou stránkou se rozumí www.golfovyarealroku.cz.
   
 • Portálem se rozumí internetové stránky domény www.golfova-hriste.cz.
   
 • Organizátorem se rozumí společnost FTonline s.r.o. se  sídlem U Louže 633, 250 67 Klecany, Česká republika, IČ: 276 50 057 zapsáná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 121551.
   
 • Účastníkem se rozumí osoba hlasující v anketě prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu www.golfova-hriste.cz nebo osoba, která nominovala golfový areál odesláním SMS zprávy na Anketní číslo ve správném tvaru a potvrdila svou nominaci emailem obsahujícím sms zprávou odeslaný soutěžní kód.
   
 • Potenciálním výhercem se rozumí vylosovaný Účastník Ceny, u kterého ještě nebyla ověřena způsobilost.
   
 • Potvrzeným výhercem se rozumí Účastník, který splnil veškeré náležitosti těchto Pravidel ankety a jeho/její způsobilost byla potvrzena Organizátorem.
   
 • Výhercem se rozumí Potvrzený výherce, který přijal Cenu a kterému byla příslušná Cena předána.
   
 • Dnem slosování se rozumí 14. listopad 2014.
   

1. Doba konání ankety

1.1. Anketa probíhá po dobu 123 dní počínaje Termínem zahájení ankety  a konče Termínem ukončení ankety.

1.2. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny časové údaje uvedené v těchto Pravidlech ankety časy středoevropského časového pásma (SEČ).

1.3. Čas nastavený v systému Organizátora používaném pro tuto Anketu je výhradním určujícím prvkem času pro účely vyhodnocení Ankety a losování Výherce.

 

2. Způsobilost

2.1. Anketa je otevřena pro golfisty s HCP a začínající golfisty navštěvující golfové areály na území České republiky, kteří mají doručovací adresu v České republice, s výjimkou zaměstnanců Organizátora nebo kohokoli jiného, kdo se přímo podílí na této Anketě.

2.2. Organizátor si vyhrazuje právo ověřit způsobilost Účastníků. Organizátor je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za rozumně nezbytné pro účel ověření způsobilosti k účasti v Anketě a udělení jakékoli Ceny může být odmítnuto, dokud a pokud nebude Organizátor spokojen s ověřením.


3. Jak se zúčastnit

3.1. Anketa se koná v Době konání ankety denně. Pro účast v anketě musí osoby kterýkoli den v Době konání ankety pravdivě vyplnit anketní formulář, kliknout na tlačítko Odeslat a následně autorizovat svoje hodnocení kliknutím na autorizační odkaz, který je součástí emailové zprávy odeslané na Účastníkem vyplněnou emailovou adresu.

3.2. Další možností účasti v anketě je odeslání SMS premium zprávy na Anketní číslo ve správném tvaru, který je uveden na Organizátorem rozeslaných plakátech a anketních lístcích umístěných v aktivně zapojených golfových areálech. Pro zařazení do vyherní soutěže je třeba, aby po odeslání SMS zprávy účastník svou nominaci  potvrdil emailem odeslaným na adresu anketa@golfovahriste.cz obsahujícím zpětnou sms zprávou zaslaný soutěžní kód.

3.3. Za každou SMS prémiovou zprávu odeslanou na Anketní číslo bude Účastníkovi účtováno 5 Kč včetně DPH a to včetně prázdných SMS zpráv a SMS zpráv zaslaných v neplatném tvaru.

3.4. Účastí v Anketě udělují Účastníci souhlas s příjmem elektronicky zasílaných informací spojených s organizačním zajištěním Ankety a provozem Portálu. Účastníci jsou kdykoli oprávněni se rozhodnout poskytnutý souhlas zrušit kliknutím na příslušný odkaz.

4. Ceny

4.1. Platí omezení jedné Ceny na osobu, tj. každý Účastník se v případě vylosování může stát Výhercem maximálně jedné ceny. Pokud je Účastník vylosován vícekrát náleží mu při splnění podmínek Pravidel ankety pouze Cena, u které byl prvotně vylosován.

4.2. Všichni Výherci přijímají Ceny, jak stojí a leží. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv případné vady Cen.

 

5. Kontaktování Potenciálních výherců

5.1. Organizátor vynaloží při kontaktováni Potenciálních výherců Cen rozumné úsilí k tomu, aby příslušné Potenciální výherce kontaktoval v průběhu pěti (5) pracovních dní po Dni slosování, a to tak že bude volat na telefonní číslo mobilního telefonu, ze kterého se účastnili Ankety nebo je vyrozumí odesláním emailové zprávy zaslané na adresu zadanou Potenciálním výhercem při účasti v anketě.

5.2. Organizátor si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu pro kontaktování Potenciálních výherců zejména v případech, kdy existuje podezření, že Účastník zneužil či porušil tato Pravidla ankety, a to o dobu nezbytnou k prošetření celé záležitosti.

5.3. Před prohlášením Potvrzeným výhercem mohou být Potenciální  výherci požádáni o prokázání totožnosti a bude přezkoumána jejich způsobilost pro výhru Ceny. 

5.4. Před udělením Ceny budou Potenciální výherci také požádáni o vyplnění, podepsání a vrácení formuláře prohlášení, potvrzující dodržení Pravidel ankety a přijetí Ceny. Prohlášení musí být vráceno Organizátorovi do pěti (5) pracovních dní od data průvodního dopisu formuláře osobně, prostřednictvím pošty nebo e-mailu.

5.5. Pokud je zpochybněna totožnost Účastníka nebo jeho způsobilost dle Pravidel ankety bude vylosován náhradní Potenciální výherce dané konkrétní Ceny.

5.6. Pokud Potenciální výherce nemůže být kontaktován po dobu 2 pracovních dní nebo jiným způsobem nesplnil své povinnosti vyplývající z těchto Pravidel soutěže, bude vyloučen a ztrácí nárok na Cenu. Organizátor si vyhrazuje právo na vylosování jiného Účastníka v souladu s těmito Pravidly ankety.

5.7. Ceny budou doručeny Potvrzeným výhercům doporučeně poštou nebo poštovním balíkem nejpozději 30 dní po skončení Doby konání Ankety.

5.8. Pokud si Potvrzený výherce Cenu zaslanou na kontaktní adresu uvedenou v Prohlášení na poště nevyzvedne a zásilka se tak vrátí k Organizátorovi bude dotyčný Potvrzený výherce vyloučen a ztrácí na Cenu nárok.

5.9. Peníze nebo finanční alternativy Ceny nebudou nabízeny. Žádná z Cen není převoditelná
s výjimkou případů, kdy je Potenciální výherce právnickou osobou a tato právnická osoba převede písemně se souhlasem Organizátora svá práva potenciálního výherce na fyzickou osobu.

5.10. Pokud jsou Výhercem právnické osoby, jsou odpovědné za vypořádáni veškerých daňových povinností ve vztahu k jimi vyhraným Cenám.


6. Obecná ustanovení

6.1. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli technická ani jiná selháni elektronické komunikační sítě ani jakéhokoli jiného operátora ani jakékoli jiné technické infrastruktury nebo systému užívaného Organizátorem.

6.2. Účastníci nesmí k zasíláni SMS do Ankety používat kromě mobilních telefonů žádné přístroje umožňující automatické zasíláni ani jakákoli jiná podobná zařízení. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli Účastníka na základě důvodného podezření, že Účastník porušuje tuto povinnost. Za zneužití Ankety bude dále považováno používáni identických technických zařizení či systému usnadňujících odesíláni odpovědí v Anketě, pokud budou předmětná zařizení či systém použity opakovaně několika Účastníky. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli Účastníka na základě důvodného podezření, že Účastník takto Soutěže zneužívá nebo obchází ustanovení těchto Pravidel ankety.

6.3. Účastníci musí dodržovat Pravidla ankety a má se za to, že prostřednictvím své účasti v Anketě tato Pravidla ankety obdrželi, četli, porozuměli jim a souhlasí s nimi. Organizátor nenese odpovědnost ze selháni jakékoli telefonické či mobilní sítě nebo linky, počítačových on-line systémů, serverů, poskytovatelů připojení, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu ani za přetíženi internetové sítě nebo jakékoli internetové stránky, ani za ztracené, vypadlé, zkreslené nebo zrušené přenosy ani za jakoukoli kombinaci výše uvedeného, která může ohrozit schopnost osoby účastnit se Ankety včetně zranění.

6.4 Organizátor si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto Anketu a tato Pravidla ankety nebo jakoukoli jejich část, bez oznámení a udání důvodu, včetně případu, pokud dojde z důvodů mimo rozumnou kontrolu Organizátora k narušení bezpečnosti nebo řádného vedení Ankety. Jakýkoli pokus o záměrné ovlivnění legitimního průběhu této Ankety může být porušením předpisů trestního a občanského práva. Pokud dojde k takovému pokusu, vyhrazuje si Organizátor právo použít právní prostředky a domáhat se náhrady škody v nejvyšším rozsahu povoleném zákonem, včetně trestního stíhání. Pokud je zpochybněna totožnost Účastníka, který vstoupil do Ankety prostřednictvím SMS, má se za to, že SMS byla odeslána majitelem SIM karty příslušného mobilního účtu. Rozhodnutí Organizátora jsou v Anketě konečná a závazná ve všech ohledech Ankety. Organizátor nenese odpovědnost za vady tisku či jiné chyby v propagačních či administrativních materiálech Ankety nebo při ohlášení Výherců. Anketa se řídí platným českým právním řádem a podléhá výhradní příslušnosti českých soudů.


7. Seznam Výherců

Seznam Výherců bude zveřejněn nejpozději do 30 dní od Termínu ukončení ankety na stránkách Portálu.


8. Osobní údaje

Osobní údaje shromážděné v průběhu Ankety budou použity za účelem vedení a propagace Ankety, kontaktování Potenciálních výherců a pro účely marketingu. Organizátor si také vyhrazuje právo poskytnout informace a údaje týkající se Cen a Účastníků třetím stranám jako jsou např. Partneři Ankety apod. Účastí v Anketě uděluje Účastník Organizátorovi souhlas s takovýmto použitím svých osobních údajů. Účastník je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat, a to zavoláním na tel. č. 222362111 v p­racovní dny 9:00 – 15:00. V případě odvolání souhlasu před losováním výherců budou Účastníkem poskytnuté kontaktní údaje vyřazeny ze slosování Cen. Přijetím Ceny poskytuje výherce souhlas k použití svého jména, bydliště, hlasu, prohlášení, fotografií nebo jiných podobizen pro propagaci, reklamu nebo pro informační účely v jakémkoli médiu nebo formátu bez další náhrady nebo oznámení.

Tyto podmínky jsou účinné od 30.6.2014.