lupa

Pravidla golfu

BUNKER

Míček je v bunkeru, pokud v něm leží nebo se ho dotýká. Pokud tedy leží na hraně, a jenom okraj přesahuje a neleží přitom na písku, pak není v bun¬keru a smíme před odehráním rány hůl přiložit k zemi - založit. Pozor na to, abychom s míčkem nepohnuli. Před opuštěním bunkeru pečlivě zarovnáme a uhladíme všechny díry a stopy, které jsme v něm udělali sami, jakož i ty, které v našem blízkém okolí udělal někdo jiný.

NENÍ DOVOLENO

  1. dotknout se holí ani rukou písku v bunkeru, jednalo by se o zkoušení stavu bunkeru a za takový přečin je trest ve výši dvou trestných ran, pokud hledáme nebo identifikujeme svůj míč, pak se písku samozřejmě dotknout smíme
  2. odstraňovat a ani jinak hýbat s volnými přírodními předměty, pouze tehdy, jestliže s nimi potřebujeme pohnout, abychom našli nebo identifikovali svůj míček - poté je ale musíme vrátit přesně na původní místo, takzvaně „rekonstruovat polohu"

IDENTIFIKACE MÍČKU

Nejdůležitější je, abychom věděli, zda míček, který se chystáme odehrát, je opravdu náš. Proto pozorně míček prohlédneme (identifikujeme). Před tím, než míček začneme identifikovat, oznámíme tuto skutečnost zapisovateli nebo spoluhráčům a označíme jeho polohu. Míček smíme očistit jen tak, abychom ho mohli identifikovat. Opomeneme-li polohu míčku označit, obdržíme jednu trestnou ránu a musíme ho vrátit zpátky. V případě, že jsme míček po identifikaci nepoložili na správné (původní) místo, obdržíme dvě trestné rány. V bunkeru je také důležité pozici míčku po identifikaci uvést do původního stavu. Pokud byl zahrabaný kompletně v písku, pak jej musíme znovu zahrabat tak, aby z něj vyčnívala pouze nepatrná část.

MÍČEK JE ZAPÍCHNUTÝ VE VLASTNÍM DŮLKU

Pak máme prostě smůlu. Musíme hrát míč, jak leží, nebo s jednou trestnou ranou míček vydropovat jako nehratelný. A to v bunkeru do vzdálenosti dvou holí, ne blíž jamce, nebo na spojnici jamka - místo, kde ležel, jakkoliv dozadu - ale nikoliv ven z bunkeru. Nebo můžeme jít hrát na původní místo, odkud jsme míček do bunkeru zahráli, což bývá často nepraktické.

NEOVLIVŇUJEME POLOHU

Nesmíme udělat nic (ani při hledání ani při dalším pokračování hry), co by ovliv­nilo polohu míčku nebo prostor, kde chceme ránu odehrát. Pohne-li se náš míček, obdržíme jednu trestnou ránu. V případě, že nevrátíme míček na původní místo, obdržíme dvě trestné rány. To se týká i vylepšení postoje nebo prostoru pro švih. Například zlomením větve, která překáží. Trest je roven dvěma trestným ranám.

NEHRATELNÝ MÍČ

Smíme vždy (kromě případu, kdy je náš míček ve vodní překážce) prohlásit míček za nehratelný. Obdržíme jednu trestnou ránu a můžeme využít úlevy. Pokud využijeme úlevu, pak smíme míč dropnout:

  1. v bunkeru do vzdálenosti dvou holí od místa, kde ležel jako nehratelný, ne blíž jamce
  2. v bunkeru na spojnici místa, kde ležel, a jamky jakkoliv dozadu (ne mimo bunker)
  3. nebo na místě, odkud jsme ho zahráli předtím, než jsme ho prohlásili za nehratelný, pokud to bylo z odpaliště, smíme ho znovu natýčkovat

ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH PŘÍRODNÍCH PŘEDMĚTŮ (VĚTVIČKY, KAMENY, LISTÍ, JEHLIČÍ)

V bunkeru nesmíme odstranit žádné volné přírodní předměty, s výjimkou hledání nebo identifikace míčku.

ODSTRANĚNÍ POHYBLIVÝCH ZÁVAD (PLECHOVKY, HRÁBĚ, OBALY, KRABIČKY, PAPÍRY...)

Smíme beztrestně odstranit pohyblivé závady. Mezi ně patří všechny uměle vyrobené předměty - plechovky, lahve, hrábě, hadice, modré, žluté a červené kolíky (pozor, autové bílé ne!), prostě vše, co jde vzít a dát stranou. Když se míč přitom pohne, není to trestné, ale musíme ho vrátit na původní místo.

NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY (NAPŘÍKLAD SCHŮDKY)

Nepohyblivé závady - to je vše uměle vytvořené. Jestliže taková závada překáží našemu postoji nebo je náš pohyb při nápřahu či prošvihu omezen, můžeme využít úlevu. Najdeme si nejbližší místo, kde už závada nepřekáží (ne blíž jamce), přiložíme hůl k zemi a od její hlavy ještě smíme odměřit další jednu délku hole, ne blíž k jamce. Do takto vyměřeného prostoru v bunkeru (nesmíme mimo něj) pak spouštíme bez­trestně míč. Také můžeme s jednou trestnou ranou (!) spustit míč mimo bunker tak, aby jamka, místo kde míč ležel, a místo, kde spustíte míč, bylo na jedné spojnici.

PROVIZORNÍ MÍČ (MOHL MÍČEK PO RÁNĚ Z BUNKERU SKONČIT MIMO HŘIŠTĚ NEBO MŮŽE BÝT ZTRACEN?)

Zahrajeme provizorní míč. Úmysl zahrát provizorní míč sdělíme nahlas zapisovateli a spoluhráčům. Skončil-li náš míč prokazatelně ve vodní překážce, nemáte možnost provizorní míč hrát. Jestliže nahlas neoznámíme, že hrajeme provizorní míč, bude původně odehraný míč brán rovnou jako ztracený a musíme si připočítat jednu trestnou ránu.

MÍČEK ODEHRÁN DO AUTU

Hranice hřiště - out of bounds - jsou značeny ve velké většině případů bílými kolíky, někdy hranici tvoří například plot nebo zeď, okraj cesty, vždy jsou auty uvedeny v místních pravidlech. Míč je v autu tehdy, když je v autu celým svým objemem. Pokud třeba jenom malá část zasahuje do hřiště, míč je stále ve hře a můžeme jej odehrát. Hráč smí při hraní míče, který není v autu, stát v autu.

Pokud zahrajeme míček do autu, musíme si připočítat jeden trestný úder a hrát z místa, odkud jsme míček do autu zahráli. Tedy z bunkeru.

MÍČEK ODPÁLEN DO ROUGHU
(VYSOKÁ TRÁVA A JINÝ POVRCH MIMO FAIRWAY)

Zapamatujeme si toto místo, abychom mohli později míček snáze najít, a raději zahrajme provizorní míč (nezapomeneme to nahlásit!) pro případ, že bychom jej nenašli.

MÍČEK ODPÁLEN DO VODNÍ PŘEKÁŽKY

Skončí-li míč nepochybně ve vodní překážce, nesmíme hrát provizorní míč. Můžeme:

  1. hrát novou ránu (s připočtením jedné trestné rány) z místa, odkud jsme hráli původně - míč dropujeme z natažené paže v bunkeru
  2. míč dropovat u vodní překážky (s připočtením jedné trestné rány) - viz dále sekce Vodní překážky

MÍČEK TREFÍ NÁS NEBO VYBAVENÍ

Trefí-li náš míček nás, naše vybavení, našeho partnera (je to člen našeho týmu, pokud hrajeme například čtyřhru nebo Texas scramble) anebo našeho vlastního či partnerova nosiče holí (caddie), obdržíme jednu trestnou ránu. Trefíme-li našeho spoluhráče (další hráč ve flightu), jeho vybavení nebo jeho nosiče holí (caddie), jedná se o náhodu ve hře a je to beztrestné. Míček musíme hrát vždy z místa, kde zůstane ležet.

MÍČEK TREFÍ JINÝ MÍČEK

Pokud náš míček zasáhne jiný míček, který už na fairwayi ležel, pak hrajeme svůj míček z místa, kde se zastavil. Míček, který na fairwayi ležel a byl zasažen naším, se vrací beztrestně na místo, odkud byl naším míčem odražen. Právě tak si vrátíme beztrestně svůj míček na původní místo, pokud na něm v klidu ležel a jiný míč ho odrazil.

MÍČEK SE POHNE SÁM OD SEBE

Pokud míčkem pohne vítr, další ránu hrajeme z místa, kde se míček zastaví. A to ať už se zakutálí do bunkeru, vykutálí z greenu nebo naopak zakutálí do jamky (pak je jamka dohraná, jakobychom zahráli do jamky svojí poslední ranou).

PROMÁCHNUTÍ - "LUFTŠLÁG"

Jestliže při ráně v bunkeru dojde k promáchnutí, jsme už dostatecne touto ranou potrestáni, rána je počítána, ale nedostaneme další trestné rány. Neza­pomeneme, že míč už je ve hře. Nesmíme se ho proto více dotýkat. Pokud se ho dotkneme rukou nebo se pohne při zaujmutí postoje, obdržíme jednu trestnou ránu a musíme jej vrátit zpět. Pokud to neuděláme, dostaneme trestné rány dvě.

HRA MIMO POŘADÍ

Ve hře je toto beztrestné, ale jedná se o porušení etikety a nemelo by se to stát. Zpozorujeme-li tento omyl, omluvíme se spoluhráči a dáme si příště lepší pozor. Zjistí-li se ale, že se dva spoluhráči dohodli v jejich vzájemném prospěchu na změně pořadí, hrozí oběma diskvalifikace.

HLEDÁNÍ MÍČKU

Máme 5 minut na nalezení a identifikaci míčku. Po uplynutí této lhůty je ztrace­ný a musíme hrát nový míček s jednou trestnou ranou z místa posledního úderu. Pokud jsme ztratili míček ranou z odpaliště, hrajeme s jednou trestnou z odpaliště a smíme si míček natýčkovat. Při hledání míče zabořeného v bunkeru můžeme použít k prohledávání písku i hůl nebo hrabat rukou či hráběmi - není to trestné.

PŮDA V OPRAVĚ
(OBVYKLE BÝVÁ ZNAČENÁ MODRÝMI KOLÍKY)

Hráč nemůže půdu v opravě sám určit. Určuje a označuje ji soutěžní výbor. Pouze hromada materiálu, který je určen k odvozu ze hřiště, je sama o sobě pů­dou v opravě a nemusí být označena. Právě tak je to jáma vyhloubená správou hřiště za účelem opravy nebo údržby, mezi které se počítá i díra po vytaženem kolíku (mimo autových, s nimi se nesmí hýbat!). V bunkeru budeme postupovat stejně, jako v případě úlevy od nepohyblivých závad - tj. beztrestně, ale musíme míč spustit v bunkeru. Také můžeme s jednou trestnou spustit míč mimo bunker tak, aby jamka, místo kde míč ležel, a místo, kde spustíme míč, bylo na jedné spojnici.

NÁHODNÁ VODA (LOUŽE NEBO HODNĚ PODMÁČENÁ ČÁST,
KDE HRÁČ TZV. VYŠLÁPNE VODU)

Zůstane-li náš míček ležet v náhodné vodě, můžeme požadovat beztrestnou úlevu. Postupovat budeme stejně, jako v případě úlevy od nepohyblivých závad. Jinovatka nebo rosa NENÍ náhodná voda - v tomto případě míč musíme hrát, jak leží. Beztrestně ale musíme míč spustit v bunkeru. Také můžeme s jednou trpstnou spustit mír i mimo bunker tak, aby jamka, místo kde míč ležel, a místo, kde spustíme míč, bylo na jedné spojnici. Pokud bude celý bunker označený jako půda v opravě, protože bude celý zalit vodou, pak budeme dropovat beztrestne mimo něj.