lupa

Pravidla golfu

Fairway - Rough

Pečlivě opravíme každou díru po vyseknutém drnu. Nepoškozujeme hřiště vysekáváním drnů při cvičných švizích ani tím, že budeme do země bouchat hlavou hole, ať už ze vzteku nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

PROVIZORNÍ MÍČ (MOHL MÍČEK SKONČIT MIMO HŘIŠTĚ NEBO MŮŽE BÝT ZTRACEN?)

Zahrajeme provizorní míč. Provizorní míč odehrajeme, až všichni spoluhráči ve skupině odehrají své míče. Úmysl zahrát provizorní míč sdělíme nahlas zapisovateli a spoluhráčům. Provizorní míč si můžeme na odpališti znovu natýčkovat. Skončil-li náš míč prokazatelně ve vodní překážce, nemáme možnost provizorní míč hrát. Jestliže nahlas neoznámíme, že hrajeme provizorní míč, bude původně odehraný míč brán rovnou jako ztracený a musíme si připočítat jednu trestnou ránu.

MÍČEK V AUTU

Hranice hřiště - out of bounds - jsou značeny ve velké většině případů bí­lými kolíky, někdy hranici tvoří například plot nebo zeď, okraj cesty. Vždy jsou uvedeny v místních pravidlech. Míč je v autu tehdy, když je v autu celým svým objemem. Pokud třeba jenom malá část zasahuje do hřiště, míč je stále ve hře a můžeme jej odehrát. Hráč smí při hraní míče, který není v autu, stát v autu.

Pokud zahrajeme míček do autu, musíme si připočítat jeden trestný úder a hrát z místa, odkud jsme míček do autu zahráli. Pokud jsme jej zahráli do autu z odpaliště, můžeme znovu natýčkovat a hrajeme tak třetí ránu z odpaliště.

MÍČEK ODPÁLEN DO ROUGHU (VYSOKÁ TRÁVA A JINÝ POVRCH MIMO FAIRWAY)

Zapamatujeme si toto místo, abychom mohli později míček snáze najít, a raději zahrajme provizorní míč (nezapomeneme to nahlásit!) pro případ, že bychom jej nenašli.

MÍČEK LEŽÍ V ROUGHU (VYSOKÁ TRÁVA)

Pozor na pohnutí míčkem! Pokud založíme a míček se propadne v trávě níž, jedná se pořád o pohnutí míčkem ve hře. Musíme si pak připočítat jednu trestnou ránu a pokusit se míček znovu vrátit. Protože se to většinou nedaří, umístíme míček do co nejpodobnější polohy. Při hře z roughu nesmíme nic za míčem zatlačit, ani si nesmíme jinak vylepšovat polohu, aby se nám lépe hrálo. Za takové počínání bychom si museli připsat dvě trestné rány.

MÍČEK JE ZAPÍCHNUTÝ VE VLASTNÍM DŮLKU

Pokud se tak stane na fairwayi, pak smíme míček zvednout, očistit a spustit jej co nejblíže místu, kde byl zapíchnutý, ne blíže jamce. Toto vše smíme učinit beztrestně. Pozor: nic z výše uvedeného neplatí pro míček zapíchnutý v roughu, v bunkeru nebo ve vodní překážce!

MÍČEK ODPÁLEN DO VODNÍ PŘEKÁŽKY

Skončí-li míč nepochybně ve vodní překážce, nesmíme hrát provizorní míč. Můžeme:

  1. hrát novou ránu (s připočtením jedné trestné rány) z místa, odkud jsme hráli původně - míč dropujeme z natažené paže nebo v případě původního odpalu z týčka můžeme znovu natýčkovat
  2. míč dropovat u vodní překážky (s připočtením jedné trestné rány) - viz dále sekce Vodní překážky

MÍČEK TREFÍ NÁS NEBO NAŠE VYBAVENÍ

Trefí-li náš míček nás, naše vybavení, našeho partnera (je to člen našeho týmu, pokud hrajeme například čtyřhru nebo Texas scramble) anebo našeho vlastního či partnerova nosiče holí (caddie), obdržíme jednu trestnou ránu. Trefíme-li našeho spoluhráče (další hráč ve flightu), jeho vybavení nebo jeho nosiče holí (caddie), jedná se o náhodu ve hře a je to beztrestné. Míček musíme hrát vždy z místa, kde zůstane ležet.

MÍČEK TREFÍ JINÝ MÍČEK

Pokud náš míček zasáhne jiný míček, který už na fairwayi ležel, pak hrajeme svůj míček z místa, kde se zastavil. Míček, který na fairwayi ležel a byl zasažen naším, se vrací beztrestně na místo, odkud byl naším míčem odražen. Právě tak si vrátíme beztrestně svůj míček na původní místo, pokud na něm v klidu ležel a jiný míč ho odrazil.

MÍČEK SE POHNE SÁM OD SEBE

Pokud míčkem pohne vítr, další ránu hrajeme z místa, kde se míček zastaví. A to ať už se zakutálí do bunkeru, vykutálí z greenu nebo naopak zakutálí do jamky (pak je jamka dohraná, jakobychom zahráli do jamky svojí poslední ranou).

PROMÁCHNUTÍ - "LUFTŠLÁG"

Jestliže na hřišti promáchneme, jsme už dostatečně touto ranou potrestáni, rána je počítána, ale nedostaneme další trestné rány. Za promáchnutí se nepočí­tá cvičný švih. Ctíme fair play a ducha hry a jakékoli promáchnutí, které mělo za cíl míč odpálit, si připočítáme jako ránu.

HRA MIMO POŘADÍ

Ve hře je toto beztrestné, ale jedná se o porušení etikety a nemělo by se to stát. Zpozorujeme-li tento omyl, omluvíme se spoluhráči a dáme si příště lepší pozor. Zjistí-li se ale, že se dva spoluhráči dohodli v jejich vzájemném prospěchu na změně pořadí, hrozí oběma diskvalifikace.

HLEDÁNÍ MÍČKU

Máme 5 minut na nalezení a identifikaci míčku. Po uplynutí této lhůty je ztracený a musíme hrát nový míček s jednou trestnou ranou z místa posledního úderu (případně pokračujeme hrou provizorním míčem, pokud jsme jej zahráli). Pokud jsme ztratili míček ranou z odpaliště, hrajeme s jednou trestnou z odpališ­tě a smíme si míček natýčkovat.

IDENTIFIKACE MÍČKU

Nejdůležitější je, abychom věděli, zda míček, který se chystáme odehrát, je opravdu náš. Proto pozorně míček prohlédneme (identifikujeme). Před tím, než míček začneme identifikovat, oznámíme tuto skutečnost zapisovateli nebo spoluhráčům a označíme jeho polohu. Míček smíme očistit jen tak, abychom ho mohli identifikovat. Opomeneme-li polohu míčku označit, obdržíme jednu trestnou ránu a musíme ho vrátit zpátky. V případě, že jsme míček po identifikaci nepoložili na správné (původní) místo, obdržíme dvě trestné rány.

NEOVLIVŇUJEME POLOHU (DODRŽUJEME, ŽE MÍČ SE HRAJE, JAK LEŽÍ)

Nesmíme udělat nic (ani při hledání ani při dalším pokračování hry), co by ovlivnilo polohu míčku nebo prostor, kde chceme ránu odehrát. Pohne-li se náš míček, obdržíme jednu trestnou ránu. V případě, že nevrátíme míček na původní místo, obdržíme dvě trestné rány. To se týká i vylepšení postoje nebo prostoru pro švih. Například zlomením větve, která překáží. Trest je roven dvěma trestným ranám.

MÍČEK SE POHNE PŘI ZAUJMUTÍ POSTOJE, ZALOŽENÍ HOLE NEBO PO CVIČNÉM ŠVIHU V JEHO BLÍZKOSTI

Míček vrátíme na původní místo a připočítáme si jednu trestnou ránu. Pokud míček nevrátíme, pak si musíme připočítat trestné rány dvě.

OMYLEM SE DOTKNEME MÍČE (NAPŘ. PŘI HLEDÁNÍ MÍČE V ROUGHU DO NĚJ MY NEBO SPOLUHRÁČI KOPNEME)

Pozor na pohnutí míčkem při hledání! Pokud pohneme míčem při hledání, musíme si připočítat jednu trestnou a vrátit míček na původní místo. Pokud tak učiní náš spoluhráč, pak je to beztrestné, ale stále musíme vrátit míček na místo, odkud s ním bylo pohnuto.

POŘADÍ BĚHEM HRY

Ten, kdo má míček nejvíce vzdálený od jamky, je první na řadě v další hře. Leží- li dva nebo více míčků ve stejné vzdálenosti od jamky, hráči se dohodnou navzájem tak, aby hra nebyla zbytečně zdržována. Mohou třeba losovat.

NEHRATELNÝ MÍČ

Smíme vždy (kromě případu, kdy je míček ve vodní překážce) prohlásit míček za nehratelný - dáme to nahlas na vědomí svým spoluhráčům. Jedná se například o případy, kdy míč leží v hustém porostu, u stromu, mezi kameny, v místě, kde není možno provést nápřah apod. Připočítáme si jednu trestnou ránu a můžeme využít úlevy. Pokud využijeme úlevu, pak smíme:

  1. míč dropnout do vzdálenosti dvou holí od místa, kde ležel, jako nehratelný, ne blíž jamce
  2. na spojnici místo, kde ležel, a jamka jakkoliv dozadu
  3. na místě, odkud jsme ho zahráli předtím, než jste ho prohlásili za nehratelný Pokud to bude na odpališti, smíme ho znovu natýčkovat.

ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH PŘÍRODNÍCH PŘEDMĚTŮ (VĚTVIČKY, KAMENY, LISTÍ, JEHLIČÍ)

Smíme beztrestně odstranit volné přírodní předměty (nesmíme odstranit nic, co je přilepené na míči). Když se míč přitom pohne, musíme si připočíst jednu trestnou ránu a musíme míč vrátit na původní místo. Pozor: písek a volná zemina jsou volným přírodním předmětem pouze na jamkovišti.

ODSTRANĚNÍ POHYBLIVÝCH ZÁVAD (PLECHOVKY, HRÁBĚ, OBALY, KRABIČKY, PAPÍRY...)

Smíme beztrestně odstranit pohyblivé závady. Mezi ně patří všechny uměle vyrobené předměty - plechovky, lahve, hrábě, hadice, modré, žluté a červené kolíky (pozor, autové bílé ne!), prostě vše, co jde vzít a dát stranou. Když se míč přitom pohne, není to trestné, ale musíme ho vrátit na původní místo.

NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY (LAVIČKY, CEDULE, ZNAČENÍ HŘIŠTĚ, CESTY SE ZPEVNĚNÝM POVRCHEM, ODPADKOVÉ KOŠE, SPRINGLERY...)

Nepohyblivé závady - to je vše uměle vytvořené. Jestiže je míč v závadě nebo na závadě, jestliže taková závada překáží našemu postoji nebo je náš pohyb při nápřahu či prošvihu omezen, můžeme využít úlevu. Najdeme si nejbližší místo, kde už závada nepřekáží (ne blíž jamce), přiložíme hůl k zemi a od její hlavy ještě smíme odměřit další jednu délku hole, ne blíž k jamce. Do takto vyměřeného prostoru pak spouštíme beztrestně míč. Pokud se míč v nepohyblivé závadě ztratí, pak postupujeme stejně, jen měříme od místa, kde míček do závady vlétl.

PŮDA V OPRAVĚ
(OBVYKLE BÝVÁ ZNAČENÁ MODRÝMI KOLÍKY)

Hráč nemůže půdu v opravě sám určit. Určuje a označuje ji soutěžní výbor. Pouze hromada materiálu, který je určen k odvozu ze hřiště, je sama o sobě pů­dou v opravě a nemusí být označena. Právě tak je to jáma vyhloubená správou hřiště za účelem opravy nebo údržby, mezi které se počítá i díra po vytaženém kolíku (mimo autových, s nimi se nesmí hýbat!). Postupovat budeme stejně, jako v případě úlevy od nepohyblivých závad.

NÁHODNÁ VODA (LOUŽE NEBO HODNĚ PODMÁČENÁ ČÁST, KDE HRÁČ TZV VYŠLÁPNE VODU)

Zůstane-li náš míček ležet v náhodné vodě nebo v ní stojíme, můžeme požadovat beztrestnou úlevu. Postupovat budeme stejně, jako v případě úlevy od nepohyblivých závad. Jinovatka nebo rosa nejsou náhodnou vodou - v tomto případě míč musíme hrát, jak leží.

BIOZÓNY

Biozóny jsou řešeny místními pravidly. Je potřeba si je dobře přečíst, abychom se vyvarovali trestu za nesprávný postup při řešení míče v biozóně nebo překážení biozóny v postoji. Do některých biozón bývá zákaz vstoupit pod trestem diskvalifikace, do některých je možné vstoupit, ale s jednou trestnou ranou musíme dropovat mimo biozónu atp.