lupa

Pravidla golfu

OBECNÉ HERNÍ SITUACE

OHS-1

MÍČEK V AUTU (MIMO HŘIŠTĚ)

Hranice hřiště - out of bounds - jsou značeny ve velké většině případů bílými kolíky, někdy hranici tvoří například plot nebo zeď, okraj cesty, vždy jsou auty uvedeny v místních pravidlech. Míč je v autu tehdy, když je v autu celým svým objemem (I.). Pokud třeba jenom malá část zasahuje do hřiště, míč je stále ve hře a můžeme jej odehrát (II. a III.). Hráč smí při hraní míče, který není v autu, stát v autu.

Pokud zahrajeme míček do autu, musíme si připočítat jeden trestný úder a hrát z místa, odkud jsme míček do autu zahráli. Pokud jsme jej zahráli do autu z odpaliště, můžeme znovu natýčkovat a hrajeme tak třetí ránu z odpaliště.

JAK DROPOVAT

Pokud budeme muset v nějaké situaci na hřišti svůj míč dropovat, pak vždy musíme stát vzpřímeně a míč spustit z dlaně z paže napnuté minimálně ve výši ramen. Pokud některou část tohoto návodu nedodržíme, nemáme trestnou ránu, pokud míč neodehrajeme, ale spustíme jej znovu a správně.

KDY SE MUSÍ (BEZTRESTNĚ) OPAKOVAT DROPOVÁNÍ

Míč musíme beztrestně spustit znovu, jestliže se:

 • zakutálí z fairwaye nebo roughu do překážky a zastaví se v ní
 • vykutálí při doprování v překážce z překážky a zastaví se mimo ni
 • zakutálí na jamkoviště a zastaví se na něm
 • zakutálí mimo hřiště a zastaví se tam
 • zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od jakého hráč využil úlevu od nepohyblivé závady, půdy v abnormálním stavu, nesprávného jamkoviště nebo podle Místního Pravidla, a zastaví se tam nebo se zakutálí zpět do díry po dopadu, odkud byl zvednut podle Pravidla o zabořeném míči
 • odkutálí a zastaví dál než na dvě délky hole od místa, kde se poprvé dotkl části hřiště
 • odkutálí a zastaví blíže jamce, než byla:
  • jeho původní poloha
  • nejbližší místo úlevy
  • místo, kde míč naposledy překročil hranice vodní překážky nebo podélné vodní překážky

Když se po druhém spuštění - dropování znovu míč dostane do pozice, kdy musíme opět dropování beztrestně opakovat, pak ho musíme umístit co nejblíže místu, kde se při druhém dropování poprvé dotknul hřiště.

MÍČKEM POHNE ZVÍŘE, DIVÁK, PRACOVNÍ STROJ, BUGINA, MARSHALL...

Pokud je míček vychýlen v letu, pak další ránu hrajeme z místa, kde se zastavil. Pokud je jím pohnuto ve chvíli, kdy už byl na místě v klidu, pak ho vrátíme na původní místo.

MÍČEK SE POHNE SÁM OD SEBE

Pokud míčkem pohne vítr, další ránu hrajeme z místa, kde se míček zastaví. A to ať už se zakutálí do bunkeru, vykutálí z greenu nebo naopak zakutálí do jamky (pak je jamka dohraná, jakobychom zahráli do jamky svojí poslední ranou)

OHS-4

NEHRATELNÝ MÍČ

Smíme vždy (kromě případu, kdy je míček ve vodní překážce) prohlásit míček za nehratelný - dáme to nahlas na vědomí svým spoluhráčům. Jedná se například o případy, kdy míč leží v hustém porostu, u stromu, mezi kameny, v místě, kde není možno provést nápřah apod. Připočítáme si jednu trestnou ránu a můžeme využít úlevy. Pokud využijeme úlevu, pak smíme:

 • míč dropnout do vzdálenosti dvou holí od místa „B", kde ležel jako nehratelný, ne blíž jamce
 • na spojnici místo, kde ležel, a jamka jakkoliv dozadu nebo spojnice „C"
 • na místě, odkud jsme ho zahráli předtím, než jsme ho prohlásili za nehratelný „A", pokud to bude na odpališti, smíme ho znovu natýčkovat

MÍČ LEŽÍ NA JINÉM GREENU, NEŽ NA KTERÝ PRÁVĚ HRAJEME

MUSÍME využít beztrestnou úlevu v situaci, kdy míč leží na tzv. nesprávném jamkovišti. Naopak ji nesmíme využít ve chvíli, kdy na takovém jamkovišti pouze stojíme. Spustíme míč do vzdálenosti jedné hole od místa, které je mimo nesprávný green nejblíž místu, kde ležel míč a není blíž jamce.

MÍČ LEŽÍ NA ODPALIŠTI JINÉ JAMKY, NEŽ PRÁVĚ HRAJEME

Míč je normálně ve hře. Musíme ho hrát jak leží eventuálně jej prohlásit za nehratelný a postupovat podle pravidla o nehratelném míči s jednou trestnou ránou. Pokud nám v postoji nebo v ráně překážejí kameny označující odpaliště, můžeme je dát stranou. Nezapomeneme je vrátit po odehrání na jejich původní místo!

HRA CIZÍM MÍČEM

Pokud zjistíme, že jsme zahráli jednu nebo i více ran míčem, který není náš, připočítáme si dvě trestné rány. Dál musíme hrát svůj původní míč, který nejspíš najdeme někde poblíž místa, odkud jsme zahráli nesprávný míč, nebo musíme danou situaci řešit podle pravidel a svoji chybu napravit. Pokud dokončíme jamku cizím míčem a nenapravíme tuto chybu, než odehrajeme další ránu z následujícího odpaliště, čeká nás diskvalifikace.

BIOZÓNY

Někdy jsou značeny jako vodní překážky (žluté anebo červené kolíky), někdy jsou značeny jako půda v opravě (modré kolíky). Většinou s nimi bývá spojen zákaz hry z takového území nebo i zákaz vstupu. Musíme pečlivě sledovat místní pravidla, ve kterých bude napsán trest za porušení a také návod, jak danou situaci řešit (úleva, dropzóna...)

OHS-2

MÍČ SE HRAJE, JAK LEŽÍ

Pokud si nejsme jisti, zda můžeme využít úlevy a míč dropovat nebo umístit jinam, řídíme se základním pravidlem a hrajeme míč tak, jak jej najdeme.

DŮLEŽITÁ RADA O RADĚNÍ A PŘIJÍMÁNÍ RAD

Informace o pravidlech, vzdálenostech, poloze překážek, hranicích hřiště, pozici praporku nebo poloze jamkoviště nejsou brány jako rada a jsou tedy beztrestné, stejně jako žádost o tyto informace.

Máme kdykoli během hraní jamky i po jejím dohrání právo zeptat se svého soupeře na počet odehraných ran.

Za radu jsou považovány otázky jako například, jakou hůl volit nebo jakou holí budou hrát či hráli spoluhráči, jaký druh úderu volit, kam namířit putt na jamkovišti. Trestem jsou v případě žádosti o radu dvě trestné rány a ten, kdo poradí, bude potrestán rovněž dvěma trestnými ranami.s

PROVIZORNÍ MÍČ

Mohl míček skončit mimo hřiště nebo může být ztracen? Zahrajeme provizorní míč. Úmysl zahrát provizorní míč sdělíme nahlas zapisovateli a spoluhráčům. Provizorní míč si můžeme na odpališti znovu natýčkovat. Skončil-li náš míč prokazatelně ve vodní překážce, nemáme možnost provizorní míč hrát. Jestliže nahlas neoznámíme, že hrajeme provizorní míč, bude původně odehraný míč brán rovnou jako ztracený a musíme si připočítat jednu trestnou ránu.

PROMÁCHNUTÍ - „LUFTŠLÁG"

Jestliže při jakékoli ráně dojde k promáchnutí, rána je počítána, ale nedostaneme další trestné rány. Nezapomeneme, že míč je ve hře. Pokud se ho dotkneme rukou nebo se pohne při novém založení hole za míč, obdržíme jednu trestnou ránu a musíme jej vrátit zpět. Pokud to neuděláme, dostaneme trestné rány dvě.

HRA MIMO POŘADÍ

Ve hře je toto beztrestné, ale jedná se o porušení etikety a nemělo by se to stát. Zpozorujeme-li tento omyl, omluvíme se spoluhráči a dáme si příště lepší pozor. Zjistí-li se ale, že se dva spoluhráči dohodli v jejich vzájemném prospěchu na změně pořadí, hrozí oběma diskvalifikace.

MÍČEK TREFÍ NÁS NEBO VYBAVENÍ

Trefí-li náš míček nás, naše vybavení, našeho partnera (je to člen našeho týmu, pokud hrajeme například čtyřhru nebo Texas scramble) nebo našeho vlastního nebo partnerova nosiče holí (caddie), obdržíme jednu trestnou ránu. Trefíme-li vašeho spoluhráče (další hráč ve flightu), jeho vybavení nebo jeho nosiče holí (caddie), jedná se o náhodu ve hře a je to beztrestné. Míček musíme hrát vždy z místa, kde zůstane ležet.

OHS-3

MÍČEK TREFÍ JINÝ MÍČEK

Pokud náš míček zasáhne jiný míček, který už na fairwayi ležel, pak hrajeme svůj míček z místa, kde se zastavil. Míček, který na fairwayi ležel a byl zasažen vaším, se vrací beztrestně na místo, odkud byl vaším míčem odražen. Právě tak si vrátíme beztrestně svůj míček na původní místo, pokud na něm v klidu ležel a jiný míč ho odrazil.

DROPOVÁNÍ MÍČE